Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónk (tájékoztató) ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Mobilitás Szolgáltató Iskolaszövetkezet diákmunkaerő foglalkoztatási szolgáltatásait igénybe vevők személyes adatait. Az személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások – beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) – teljes szem előtt tartásával végezzük.

I. Fogalommeghatározások

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható ;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővététel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

6. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

II. Adatkezelő (továbbiakban: Iskolaszövetkezet) adatai: Mobilitás Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 12/A., cégjegyzékszám: 13-02-051510, adószám: 22674911-2-13, képviseli: Hegedűs Csaba, Igazgatóság elnöke).

III. Érintett (továbbiakban: Diák): az a természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli attól függetlenül, hogy tag vagy regisztrált személy.

 

IV. Adatkezelés célja: Iskolaszövetkezet tevékenysége: az Iskolaszövetkezet a vele tagsági viszonyban álló diákok megbízási szerződésen alapuló személyes közreműködésével, mint külső szolgáltatással munkaerőt biztosít a Partnerei részére. A Diák azért létesít tagsági viszonyt az Iskolaszövetkezettel, mert munkát kíván végezni, és ennek ellentételezéseként megbízásidíjra valamint az iskolaszövetkezet szolgáltatásaira tart igényt. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a veled kötött szerződésünk célja, hogy Partnerünknél szolgáltatás nyújtásában közreműködjél.

 

V. Kezelt adatok:

1. Regisztráció: a beleegyezéseddel kezelt adatok: kötelező adatok: teljes név, e-mail címed, telefonszám

A kötelező adatok hiányában nem tudunk regisztráltként nyilvántartásba venni. Az adatokat ebben a fázisban még nem továbbítjuk. Az adatokat a tanulmányaid várható időtartama alatt kezeljük, hogy munkát találjunk neked; de amennyiben 12 hónap alatt nem lettél tag, akkor felhívunk, hogy regisztrációdat erősítsed meg. Amennyiben erre nem kerül sor 1 hónap alatt, akkor adataidat és a fiókodat töröljük.

2. Fiókadatok: a regisztráció időpontjában felhasználói fiókot hozunk létre a számodra, a felhasználói fiókod folyamatosan elérhető a regisztrációdtól kezdve a tagsági viszonyod megszűnéséig. A fiókodat a honlapunkon – www.diakmobilitas.hu – keresztül éred el egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A tagsági viszonyod létesítésétől több más jogcímen kezelünk adatokat. A regisztrációd előtt kérjük, figyelmesen olvasd el az adatkezelési tájékoztatót. A fiókodat és a benne lévő adataidat bármikor tudod törölni.

3. Hírlevél: ha a Diák feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja az Iskolaszövetkezet szolgáltatásairól, a munkaigénynek megfelelő munkákról hírlevél és ajánlat küldése. A Diák a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek az Iskolaszövetkezet szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek.

4. Pályáztatáshoz nélkülözhetetlen kezelt adatok: a regisztráció alapján a beleegyezéseddel részünkre megadott olyan adatok, melyeket a Partnerünknek továbbítunk: önéletrajzban szereplő adatok, motivációs levél, fényképed. Az adatok megadása nem kötelező, de azt eredményezheti, hogy nem tudunk neked munkát találni.

5. Tagsági kérelemhez, mint szerződés létrejöttéhez szükséges adatok: a belépési nyilatkozatban találhatóak: név, születési név, nem, születési hely, születési idő, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, adóazonosító, taj szám, személyi igazolványi szám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, anyja leánykori neve, diákigazolvány szám, ha ezeket nem adod meg, nem tudsz taggá válni. Az adatokat nem továbbítjuk.

6. Tagsági viszony alapján a munkavállalásodhoz mint szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges és a munkavállalásod ideje alatt kezelt adatok: a fiókodban és a belépési nyilatkozatban találhatóak. A tagsági jelentkezésed, a szerződéskötésed az adatkezelés önálló fázisa. Ha az ott elvárt adatokat nem adod meg, akkor hiába találtunk munkát, nem tudunk szerződést kötni veled.

 

VI. Adattovábbítás

Az Iskolaszövetkezet toborzási tevékenységet végez, mely során a már felsorolt adataidat a munkát kínáló partnereknek továbbítjuk. Ezt azért tesszük, hogy munkát tudj vállalni iskolaszövetkezetünkön keresztül. Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ezen adataid továbbításához. Természetesen csak olyan partnerekhez továbbítjuk az adataidat, akinél az elvárásodnak megfelelő munkát tudsz végezni.

 

VII. A Diákot megillető jogok az adatkezelés során

Általános rendelkezések: A jogaid gyakorlása során igyekszünk soron kívül eljárni. Legfeljebb 30 napunk áll rendelkezésre a válaszra és a kérésed elfogadása esetén ennek teljesítésére. Kérjük, hogy elsődlegesen a regisztráció alapján kapott közvetlen kapcsolattartódhoz fordulj, ha ilyen nincsen, akkor a fejrészben megadott adatokon és elérhetőségeken keressél minket. Ha a személyazonosításod szükséges lesz az igényed elbírásához, akkor ezt kérni fogjuk tőled.

 

1. Tájékoztatás és Információkhoz való hozzáférésed: Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a veled kötött szerződésünk célja, hogy Partnerünknél szolgáltatás nyújtásában közreműködjél. A Partner adatait mindig rendelkezésedre bocsátjuk. Az általunk kezelt adataidat megismerheted az adatkezelési tájékoztatóban, folyamatosan nyomon követheted a fiókodban, azok adatkezelési célját és jogalapját a tájékoztató tartalmazza.

 

2. Helyesbítéshez való jogod: Ha azt tapasztaltad, hogy az adataid nem pontosak vagy megváltoztak az adatok, kérjük, hogy 8 napon belül forduljál hozzánk, hogy az adataidat helyesen rögzítsük. Kérjük, ebben az esetben elsődlegesen az ügyfélszolgálatnál terjesszed elő az igényedet, (ugyfelszolgalat@schonherz.hu) mert az ott dolgozó kollega jogosult arra, hogy az adataidat helyesbítse, és az adatokat ellenőrizze szükség esetén!

 

3. Adataid törléséhez (elfeledtetéséhez) való jogod: Kérheted azt, hogy töröljük az adataidat. Sajnos azokat az adatokat nem tudjuk törölni, amelyeket a jogszabály alapján vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez kell kezelnünk. Ezeket az adatkategóriákat tudod ellenőrizni a tájékoztatóban. Ha a regisztrációhoz szükséges adatok törlését kéred, a regisztrációdat és a fiókodat töröljük.

 

4. Az adatkezeléshez adott jog visszavonásához a jogod: Visszavonhatod, az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásodat. Ha a regisztrációhoz szükséges adatokra vonatkozik a hozzájárulás visszavonása, a regisztrációdat és a fiókodat töröljük.

 

5. Korlátozáshoz való jogod: Ha a vitatod az adataid pontosságát vagy az a véleményed, hogy nem kezelhetjük az adataidat (adataid törlését kérted, visszavontad az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodat), abban az esetben korlátozzuk az adatkezelést mindaddig míg megvizsgáljuk, hogy mit kell tennünk azokkal. Mit jelent a korlátozás? A korlátozás időtartama alatt csak a te beleegyezéseddel, vagy bármelyikünk igény érvényesítéséhez vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelhetjük az adatokat. A döntésről minden esetben tájékoztatunk, tudni fogod azt is, hogy teljesítettük a kérdéseket, vagy elutasítottuk azt, és fenntartjuk jogunkat az adataid kezelésére.

 

6. Jogod a Tiltakozáshoz: Ebben az esetben az Iskolaszövetkeze a személyes adataidat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Diák érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Jogorvoslati Jogaid: Természetesen törekszünk arra, hogy a legkevesebb adatot, a legrövidebb ideig, a célokhoz kötötten biztonságosan kezeljünk. Mind erről megfelelő tájékoztatást kívánunk adni Neked, és a jogos kéréseidet teljesíteni kívánjuk. Ennek ellenére előfordulhat, hogy nem értünk egyet, vita alakul ki közöttünk.

 

Panasztétel: Kérjük, hogy minden esetben elsődlegesen a kapcsolattartásra kijelölt személyhez fordulj, vagy az info@diakmobilitas.hu elérhetőségen keress fel minket, mert ezek a kollegáink tudnak segíteni. A válaszadást minél hamarabb próbáljuk megtenni, de hivatalosan 30 napos határidővel vállaljuk.

 

Hatósághoz fordulás joga: Ha azonban a probléma nem oldódik meg a közreműködésével, és nem vagy elégedett a válasszal, abban az esetben a következő szervekhez fordulhatsz:

 

1. NAIH – nemzeti adatvédelmi hatóság postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

2. Bíróság: a lakhelyed szerinti törvényszék

 

Kérjük, hogy ha vitát hatósági vagy bírósági úton kívánod megoldani, abban az esetben is értesíts erről bennünket! Mi igyekszünk kapcsolatba lépni Veled, a hatósággal, és az általad megjelölt személlyel, mert az az érdekünk, hogy együttműködjünk, jogszerű megoldást találjunk, az időt és a költségeket mind a Te mind a saját esetünkben a minimálisra csökkentsük.